Face? i cuno? tin? a cu tipul bun. Club de Teatru pentru Pre?colari ( ani) – Continuu Studio


Dezvoltare prin Arta

Era o zi frumoasă de noiembrie. Poate chiar prea frumoasă pentru o zi de toamnă. Pentru o zi toate culorile şi parfumurile automnale, bucuria pentru fructele pămîntului amestecate cu melancolia pentru vremea mohorîtă au umplut coridoarele şcolii.

Pe data de 17 noiembrie, în cadrul săptămînei tineretului, a fost serbată Măria SA Toamna. La această sărbătoare elevii au dedicat o odă toamnei prin cîntece şi poezii, dansuri şi scenete. Paralel cu acest frumos concert, fiecare grupă a pregătit o expoziţie de bucate, de asemenea, dedicată sărbătorii de toamnă.

Fiecare masă a avut o tematică consacrată unei legume sau fruct. Elevii au dat dovadă de ingeniozitate, stăruinţă, fantezie. Entuziasmaţi de această sărbătoare cu toţii aşteaptă următoarea toamnă şi mai bogată cu de toate. Victoria Bologa, profesoară de discipline de specialitate, gr. Aprofundarea subiectului Evaluarea. Alcătuirea itemilor de teste pentru evaluarea modulară, meseriile Bucătar i ș Cofetar.

Account Options

Crearea unei baze de date, axată pe itemi de evaluare la meseriile Bucătar i ș Cofetar. În cadrul atelierului, profesorii au avut acces la mai multe teste teoretice, din care au selectat i au revizuit diferite tipuri de itemi, dar i au elaborat itemi noi ș ș pentru evaluarea cuno tin elor la modulele Itemi cu răspuns scurt Mapa 2.

Itemi cu alegere duală TAD Mapa 5. Itemi de tip eseu Pentru următoarea edin ă de lucru care va avea loc în luna ianuarie ș ț responsabilii au de finisat completarea mapelor cu itemi corespunzători pentru primele 5 module.

Responsabilii pentru fiecare modul vor elabora itemi de teste pentru cel pu in 2 variante. Ele reflectau teme i ș ț ș informa ii relevante la disciplinele ț educa ie ț civică i istorie. S-a desfă urat i concursul referatelor, care abordau teme din planul Face? i cuno?

tin? a cu tipul bun lucru ș ș Face?

Face? i cuno? tin? a cu tipul bun

i cuno? tin? a cu tipul bun educa ia civică. Elevii au dat dovadă de interes, s-au implicat activ în ș desfă urarea decadei, au realizat activită ile propuse.

PROBLEME NICHT MEHR

Părin ii sînt familiariza i cu condi iile institu iei în care urmează să- i facă ț ț ț ț ș studiile copiii lor. La edin a din 6 noiembrie, curent, directorul institu iei, dna Silvia ș ț ț Pro iuc, directorul adjunct pentru instruire i educa ie, dna Valentina Bejenaru i ț ș ț ș directorul adjunct pentru instruirea în producere, dna Zinaida Babaian au prezentat părin ilor informa ii ț ț referitoare la procesul de instruire i ș au avut un dialog deschis cu părin ii, răspunzîndu-le la orice ț întrebare i dolean ă.

Mackensie La început de septembrie pragul colii Profesionale nr. Activită ile, pregătite cu mult drag, erau apreciate la justa valoare. Nu s-a speriat i a început cu multă sîrguin ă să- i îndeplinească rolul de ș ț ș profesor i diriginte.

Anume în această perioadă de activitate colegii au descoperit în ș ea un lider înzestrat cu capacită i organizatoricecorectitudene i profesionalism. Înzestrată cu calită i de excep ie, cu scopuri bine ț ș ț ț definite, deschisă, sinceră i optimistă a putut ca în scurt timp să consolideze ș colectivul de mai tri -instructori i profesori de discipline de specialitate, să facă un ș ș tot întreg ,tinzînd spre realizarea tuturor obiectivelor propuse.

Anume în acest an i-a ș demonstrat i confirmat ș aptitudinile de lider, de profesionist, de manager i înș în urma comasării a două coli, Dna Silvia Pro iuc a fost numită în func ie de ș ț ț director. Nu i-a fost u or. Colectivul i contingentul de elevi s-a mărit considerabil. Fiind o fire ambi ioasă ,se adaptează rapid schimbărilor, prime te pozitiv i cu ț ș ș Face? i cuno? tin? a cu tipul bun interes tot ce este nou.

Se implică personal în toate proiectele na ionale i interna ionale ț ș ț propuse. Anume această muncă asiduă o face mai puternică i să ș creadă în for ele proprii. Simte mereu ț sus inerea colectivului care, pe bună ț dreptate, se mîndre te cu un a a ș ș manager. În to i anii de activitate a dat dovadă de pre ioase calită i organizatorice i ț ț ț ș umane pe care le-a cultivat cu abnega ie discipolilor i subalternilor.

Este con tientă de faptul că ș ș într-o institu ie de învă ămînt factorul uman este primordial, deacea mereu e cu ț ț gîndul la confortul emo ional atît al elevilor, cît i al colectivului. Mereu e prezentă ț ș peste tot: la toate edin ele Catedrelor metodicela toate activită ile extracurriculare, ș ț ț 7 o întîlne ti în mijlocul colectivului la toate sărbătorile i chiar i la făcut ordine pe ș ș ș teritoriu înainte de începutul anului colar. E receptivă la orice situa ie apărută.

Face? i cuno? tin? a cu tipul bun

Băl i, anume coala Profesională nr. Nelson Mandela IAC reprezintă o metodă didactică care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane, des utilizată de profesorii IP CESPAşi cu mult entuaziasm pimită de elevi.

Este o modalitate de instruire în care elevul parcurge in ritm propriu şi prin efort independent un conţinut de instruire cu ajutorul unui program de un anumit tip care îi asigură posibilitatea autoverificării după fiecare pas şi îi oferă, prin intalni?

i femeile singure de elaborare, condiţii de reuşită. În procesul de instruire calculatorul poate fi asociat cu o serie de echipamente cum ar fi: tabla electronică; video-proiectorul; camera video; televizorul; instrumentele audio; video player-ul; lăp-top; tabletă; telefon digital. Această metodă a fost demonstrată la lecţia publică la matematica pe data de În cadrul lecţiei s-a efectuat evaluarea imediată la distanţă cu ajutorul siturilor web Diversitatea acestor situri oferă posibilitatea să promovăm instruirea mai calitativă, introducînd activităţi interactive.

Face? i cuno? tin? a cu tipul bun

Instruirea atractivă ridică calitatea învăţării, drept urmare primim Face? i cuno? tin? a cu tipul bun calificaţi şi în viitor viaţă mai bună. Volontîri Olesea profesoară de matematică i informatică, grad didactic I ș 10 La început de cale A învăţa să fii profesor este un proces permanent, fluid, care se deschide şi evoluează pe parcursul vieţii noastre profesionale, nu este un program static sau o procedură fixă, pe care cineva o poate stăpâni o dată pentru totdeauna.

De aceea, menirea dascălului este de a fi permanent ancorat în prezentul cultural, social, civic, comportamental etc. Acesta nu este însă pregătit pentru evenimentele de natură socială, interrela ională, psihologică sau civică din viaţa colii cum ar fi: ț ș comunicarea cu elevii; rezolvarea situaţiilor conflictuale; relaţiile cadru didactic—elevi— părinţi; situaţii tensionate cu colegii sau superiorii; proiectare didactică; modalităţi de evaluare.

Cu unele situaţii, enumerate mai sus, m-am confruntat şi eu, fiind tînăr specialist, dar am încercat să dau dovadă de răbdare, inteligenţă şi o conduită reflexivă şi autoevaluativă şi, cu timpul, am înţeles că dificultăţile sunt şi vor fi variate şi ţin mai mult de necesităţile elevilor şi de adaptare la acestea, deoarece elevii sunt diferiţi, au aşteptări şi nevoi diferite, astfel cea mai importantă calitate a profesorului este aceea de a comunica cu elevii săi.

A fost dificil la început, mai ales, neavînd 11 online dating în budapesta profesională, am întîlnit multe lipsuri în ceea ce priveşte realitatea activităţii didactice, dar am trecut foarte uşor peste toate şi adaptarea în instituţie a trecut destul de leger datorită colegilor, care au fost foarte loiali şi amabili, însă ideea responsabilităţii morale nu este inclusă explicit în pregătirea viitorilor profesori.

De aceea este necesar, ca la începutul carierei didactice, profesorul debutant să fie ajutat să se integreze cu succes în viaţa profesională. Cel care are această menire este mentorul. Acest success l-am avut şi eu, avînd parte de prezenţa unui bun sistem elaborat de mentorat. În calitate de mentor am onoarea de a lucra cu profesoara de limba şi literatura română şi şefa catedrei profesorilor de cultură generală a Centrului de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor, dna Veronica Levinţa, care a elaborat matrimoniale femei cauta barbati găești plan bine structurat pentru activitatea de mentorat.

Conform planului, elaborat de mentor, pentru început am asistat la o lecţie condusă de dumneaei ceea ce mi-a servit drept fundamentul activităţii didactice. Avînd în faţă un exemplu de o lecţie reuşită, am încercat să elaborez şi eu o oră publică unde am avut în calitate de asistent mentorul.

După lecţie a urmat o analiză, făcută, de asemenea, de dna Levinţa, în urma careia am încercat să lucrez asupra lacunelor şi perfecţionării activităţii didactice în modul sugerat de mentor. În prezent lucrăm conform planului elaborat de mentor şi sper să încheiem anul de învăţămînt cu o colaborare fructuoasă, deoarece orice profesie necesită o anumită formă de investigare reflectivă, cu atât mai mult cele din învăţământ. Fiind o instituţie morală, şcoala Face? i cuno? tin? a cu tipul bun grija faţă de copii i responsabilitatea ș pentru dezvoltarea lor într-o societate democratică şi complexă.

Prin urmare, eu, ca profesor debutant, trebuie să mă gândesc nu numai la conţinuturile curriculare, ci şi la finalităţile pentru care se face educaţia.

Face? i cuno? tin? a cu tipul bun

Cristina Ababii, profesoară de informatică 12 Cad florile dalbe din cer… Cerul poarta şi-a deschis Rînd pe rînd vin Heruvimii. Astăzi s-a născut precis Cel ce ia păcatul lumii. Iisus, izvorul de lumină Unit cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt 'Naintea lui vin magii de se-nchină, Un cînt de slavă e sus şi pe pămînt La sărbătoarea de Dumnezeire plină. Tradiţiile româneşti de Crăciun sunt asociate cu focul şi lumina, aceste elemente reprezintă speranţa că zeul soare va găsi puterea să reînvie şi să aducă primăvara cea bogată.

A fost înscenat i un tîrg de Crăciun, prin intermediul căruia, elevii au încercat ș să ne aducă aminte despre credin a în Dumnezeu, despre care lucruri sînt importante ț în via ă i de ce să credem în via a ve nică.

A fost o ambian ă cu caracter energizant, elevii s-au implicat ț activ în desfă uraea activită ii.

You need to have JavaScript enabled in order to access this site.

Bc ,alături de ei l-am avut ca invitat special pe Moș Crăciun. Am avut parte i ș ș de o urătură spusă cu suflet i interes de către elevul gr. Bc Rotari Vitalie. Olga Grosu i Cristina Buzdugan, ț ș ș elevele gr. Sperăm ca noul an să fie mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese i realizări frumoase. A devenit deja o tradi ie, ca în fiecare an în data de 25 decembriecei care încă ț cred în existen a lui Mo Crăciun, adică copiii i anume copiii sau nepo eii ț ș ș ț 14 lucrătorilor IP CESPA, să se bucure de cadourile aduse de mo i Crăciuni a, să ș ș ț danseze împreună cu ei i părin ii sau buneii prezen i la sărbătoare, să recite poezii, ș ț ț să-l ure, să-l samene i să-l colinde.

Mai mare bucurie i mai adevărată sărbătoare nu ș ș poate exista, decît cea ca să stai pe genunchii mo ului, să-i reci i o poezie i în dar să ș ț ș prime ti un cadou. Crăciuni a i-a distrat pe copii, a organizat jocuri interesante, au ș ț dansat, au cîntat, a fost o atmosferă adevărată de sărbătoare.

Această sărbătoare este organizată în fiecare an de către membrii comitetului sindical din institu ie. Le mul umim. Cît a da să-mi fii aproape, ș Să-mi dai aripi ca să zbor. Cît a da să- i aud oapta, ș ț ș Ce mă îndruma de bine. Cît a da, mamă,acuma ș Să fii trei clipe cu mine! Să mă strîngi la pieptul tău, Să mă simt iar protejată.

Face? i cuno? tin? a cu tipul bun

O,măicu ă ,unde e ti?! Eu te rog,zîna mea dulce, Vino-n vis ca să te-ating.

Face? i cuno? tin? a cu tipul bun

Să mă umpli de putere, Temeri sumbre să înving. Să păstrez dulce-amintire Despre chipul tău curat. Să te port,mamă ,în suflet, Să-mi fii gîndul luminat.

Cum să te bagi în seamă cu cineva pe net și să nu pari ultimul libidinos sau ghiolban

Eu Face? i cuno? tin? a cu tipul bun făcut chiar doi. Dar din propria voin ă ț Am dat înapoi. Tu nu po i să pre uie ti ț ț ș Ceea ce- i ofer, ț Dar la sigur într-o zi Ai sa în elegi ca sper Ș Caraman Anastasia, grupa B Aici scriu eu… Inspirate de fabulele lui Alexandru Donici 17 În cadrul orei de limba i literatura română, cu subiectul lec iei: ș ț Morala sănătoasă — o calitate a progresului social i uman, exprimat în fabule, ș elevii anului III au avut ca temă pentru acasă să compună o fabulă, pornind de la următorul titlu: Cartea i stiloul ș sau Cartea i caietul.

Caietule, ce soartă mai ai După ce e ti scris Face?

Club de Teatru pentru Pre?colari (4-7 ani)

i cuno? tin? a cu tipul bun nimeni nu trebuie ti. Cartea: - În compara ie cu tine nu sunt aruncată, ț La lada de gunoi îndată, Ci sunt folosită i de mai mul i citită. Ș ț Caietul: - Lasă nu te mai lăuda Că i eu am folos undeva. Cartea l-a Ș ș ș înjosit pe caiet, ne tiind că poate avea i ea astfel de ș ș soartă.

Morala: Rîde hîrb de oală spartă. Sînjereischi Liudmila Gr. III Cartea i stiloul ș Cartea făloasă cum stătea Astfel stiloului zicea: Cartea:- Tu nu e ti de folos cu nimic, ș tii doar a murdări un pic. Ș Stiloul: -Poate că nu sînt de folos cu nimic i mereu sunt aruncat, Ș Dar la nevoie sunt căutat. Cartea:- Cînd stai i te gînde ti ș ș Mare lucru îndepline ti, ș N-ai nici o valoare, Pentru că sunt computere. Pe cînd eu sunt arătoasă De mul i cititori aleasă. Fiind elevă ț i locuind în cămin am devenit mai prietenoasă i orice problemă o rezolv cu ș ș iscusin ă împreună cu colegii, prietenii.

Împreună realizăm diferite concerteo dată în lună vizionăm spectacole. În ț fiecare zi de mar i avem întîlniri cu peietenii no tri veni i din America, unde învă ăm ț ș ț ț multe lucruri noidar i ne inspiră cîte ceva din via a de zi cu zi. Olga Grossu, efa căminului ș 19 20 Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere!

Fie ca în sufletul Dvoastră să se trezescă o dorinţă arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele mai tăinuite visuri.

Fie ca soarele să Vă ofere căldură şi lumină, ploaia curată — linişte sufletească, zîmbetul oamenilor — încredere în sine, zilele anului — prieteni.

Visele de azi să devină realitate, speranţele de miine — împliniri, iar fericirea şi norocul să Vă însoţească oriunde, şi oricînd. La mulţi ani! Vatavu Olesea, profesoară de biologie i ș geografie, grad didactic II 19 decembrie urcanu Ludmila, profesoară de discipline Ț de specialitate, grad didactic I 7 noiembrie Mocan Dina, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic I 16 decembrie Morari Doina, profesoară de limba engleză, grad didactic II 16 noiembrie 21 Belîi Alexandru, profesor de cultura fizică, grad didactic II 17 noiembrie Lungu Valentina, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic II 18 noiembrie Stelea Larisa, profesoară de limba i ș literatura rusă, grad didactic II 22 decembrie Lungu Valentina, profesoară de discipline de specialitate,grad didactic II 18 noiembrie Cibotari Galina, maistru instruirii ptactice, grad didactic doi 27 decembrie Belîi Alexandru, profesor de cultura fizică, grad didactic II 17 noiembrie Levin a Veronica, profesoară de limba i ț ș literatura română, grad didactic II 05 decembrie.