Dating Site 100u Free I Contact


Door Malta in een officiële taal verstrekte lijst van farmaceutische producten waarvoor een vóór de toetredingsdatum uit hoofde van de Maltese wetgeving afgegeven vergunning voor het in de handel brengen geldig blijft totdat zij in overeenstemming met het acquis is vernieuwd, dan wel tot en met 31 decemberindien laatstgenoemde datum eerder valt.

Dating Site 100u Free I Contact

Liste, fournie en une seule langue par Malte, des médicaments pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché délivrée en vertu du droit maltais avant la date d'adhésion demeurera valable jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée conformément à l'acquis ou jusqu'au 31 décembresi cette dernière date est plus proche.

Mention on this list does not prejudge whether or not the pharmaceutical product in question has Dating Site 100u Free I Contact marketing authorisation in compliance with the acquis. Vermelding op deze lijst houdt niet automatisch in dat voor het betreffende farmaceutische product een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven in overeenstemming met het acquis.

Dating Site 100u Free I Contact

L'inscription d'un médicament sur cette liste ne signifie pas forcément que l'autorisation de mise sur le marché obtenue est conforme à l'acquis. V INF 2.

Dating Site 100u Free I Contact