Face? i cuno? tin? a cu omul bogat,


Recommended

More Fondatori: Al. De unde v trage i seva? Cum au fost începuturile? Era anul Domnuluiluna iunie, 13, când strig tul primului copil al familiei Ion ene i al Ecaterinei, scut Ro ianu, ce atunci se tea, d dea semnalul începerii unei vie i. În ora ulDr ani,mai târziu, s-au sim it bombardamenteleamericane care inteau podul de fier de peste Olt.

Era perioada când locuiam cu chirie la orud pe strada Leule ti, actualmente Kog lniceanu, vis-a-vis de LiceulAgricol.

În curtea acestei coli ne jucam pân seara târziu când ap reau stelele, iar noi pe uli sc ram cu dou pietre alte stele mai mici, întrecându-ne care pietre scap mai bine i mai frumos. De acest univers m-am desp it cu greu.

În vara lui ne-am mutat în casa noastr Face? i cuno?

Face? i cuno? tin? a cu omul bogat

tin? a cu omul bogat pe strada Parcului. Construit de rin i, pecredit luat de la banc. Dar din p cate, edificiulnu a avut ovia prea lung. Încasa a fost demolat de comuni ti pentru a extinde perimetrul unei centrale termice care alimenta blocurile din apropiere. Culmea ironiei, aceast central termic în prezentestedezafectat. Locuitorii blocurilor i-au instalat centrale de apartament. Înv ând la coal c ora ul nostrua fostcastrul roman numitRusidava situat pe teritoriul actualului cartier Momote ti i c pe sub coasta de la fântâna Bâtca a trecutDrumulluiTraian spreSarmisegetusa-Rusidava f când parte din sistemul roman deap rare numit LimesAlutanus - Face?

i cuno? tin? a cu omul bogat cu prietenul Ilie Vulpe, istoriculdemaitârziu,amînceput s m în diferite locuri pentru a descoperii vestigii romane. Dar, spredezam girea noastrnu am sit nimic. Prima înv toare, doamna R dulescu, omorâderu imaitârziu!

În clasa întâi am avut t bli de gresie pe carescriam. Oam iacumcaamintire.

Mul umesc tuturor semenilor mei din tiut sau ne tiut care m-au ajutat în mod direct sau indirect, cunoscut sau necunoscut lor, la elaborarea acestei c r i. Aduc de asemenea mul umiri autorilor de c r i men iona i în lista bibliografic a lucr rii de fa, în mod special Dr.

Le-am ar tat-o i nepo ilor pentru a cunoa te cum se înv a în acele vremuri. Înv torii pe carei-amavut erau foarte exigen i cu noi. Când nu tiam lec ia ne puneau la col ul clasei în genunchi pe coji de nuc.

Dar înv am! La ciclul primar am avut profesor delimba i literatura român pe domnul Mu ulescu. Un b rbat frumos i exigent.

Dovad c se f cea carte în colile primare i în liceul din Dr ani este faptul c mul i dintre fo tii mei colegi declas auajuns mari personalit i, precum: Radu Vasile, fost prim-ministru al României,Virgil Mazilescu - poet de maretalent, Dumitru Velea - scriitor, IlieVulpe - istoric, Mugurel Is rescu, actualul guvernator al ncii Na ionale, iar mul i al ii, profesori universitari, cercet tori, oameni de tiin.

Fiind bun la fizic i chimie, profesorul Cruciachevici mai întotdeauna punea, la orele de laborator, fac experien ele cu care î i exemplifica lec iile. Mih escu, care era interzis în acea perioad. Cartea oîmprumutasem de la Ionica, fiica cea mic aautorului, care locuiaîmpreun cu mama dânsei, doamna Elena, fost St nescu, pe o strad adiacent cu strada Parcului pe care se afla casa noastr. Era perioada când, din dorin a de a ne face cunoscute crea iile literare, am înfiin at Cenaclul Literar de pe lâng Casa de Cultur.

Era anul Dup ce a fost recunoscut reabilitat GibI. Mih escu, am botezat cenaclul cu numele Face? i cuno? tin? a cu omul bogat. Era noaptea. Diminea a, înfuriat, directorul Liceului, profesorul Chel rescu, a dat ordin s fiedat jos gazeta noastriar pe noi ne-a eliminat trei zile i apoi am fost critica i demama focului în edin ele deUTC. Conducând, ca elevîn clasa a XIa, cenaclul literar pe care-l înfiin asem, am invitat la edinele acestuia colegi i prieteni dragi, iubitori de literaturprecum DumitruVelea, viitorul dramaturg, eseist, poet elevîn acea vreme la Liceul Agricol din localitateConstantin Dumitru, ajunsrenumit ziarist, NicolaeCochinescu, procuror în Dr ani, viitor membru al Cur ii Supreme de Justi ie, poetul Virgil Mazilescu care era deja student la Bucure ti, Ion C.

Pute i s ne da i mai multe detalii i, desigur, s ne mai spune i câteva cuvinte despre domniile lor. Mih escu, înc de prin clasele primare am aflat c acolo a stat unmareprozator. Abia îndup ce a fost retirit Gib, le-a fost retrocedat casa. În acea perioadvizitam familia, împrumutam c i i cercetammanuscrisele.

Mih escu. Era i deja cunoscut în Dr ani ca persoan publicca promotor cultural.

ARMONIE I ECHILIBRU NUTRIŢIA OMULUI ACT SACRU

Care a fost prima institu ie de înv mânt postliceal? De ce un salt atât de mare ca distan geografic? Al Florin ENE: a este!

Dup absolvirea facult ii, am fost repartizat profesor la Târna Mare, comun situat la grani a cu Ucraina, pe atunciparteintergtant a Uniunii Sovietice. Acolo, am stat doi ani. Este locul unde m-am c torit cu poeta Titina Nica ene, care era înv toare acolo. Ca o coincidenso ia mea î i tr gea cinile din U urei, un sat de lâng Dr ani.

Ne-am c torit în acea localitate maramureean.

Constelatii-diamantine-nr-13-2011

De unde aur, când acest metal pre ios era monitorizat de comuni ti?! Asta a fost frumoasa noastr nunt. Eram atât detineri, plini de speran e i vise.

Cum s-a acomodat un reg ean get-beget cu oamenii din ara Oa ului? Ce amintiri v leag de aceea perioad? Obiceiurile, dar mai ales faptul c anul c ruia îi f ceam vizite la domiciliu, ca diriginte al fecioruluis u, neobliga s bem ohorin-dou -trei i s mânc m sla. Greu ne-amacomodat în acest sens.

Acolo eram preocupat de literatur cu aceea i ardoare. Ne duceam, împreun cu so ia, iarna, pe o vreme de cr pau lemnele de frig, la un cenaclu din Satu Mare, condus de poetul Petre Got. S în elegem c a fost o încercare de a reîntoarce la matc!? Normal, nu-i a a? Pân la urm am g sit de lucru la Sta ia de Radioficare din oraiar so ia. Devenind redactor la Sta ia de Radioficare, aveamzilnic oemisiunede o or în care difuzam reportaje despre oraanchete economice, montaje literar-muzicale, poezii i cântece.

Am preluat din nou conducerea cenaclului pe care-l înfiin asem.

  • Femei din negreşti
  • Matrimoniale cu femei din bihor
  • Calaméo - Constelatii-diamantine-nr
  • retetedenota10.ro amintiri vise reflectii
  • Contacte femei vulcan - caut femei divortate năsăud
  • Gasi? i un pseudonim original de dating site- ul
  • ARMONIE I ECHILIBRU NUTRIŢIA OMULUI ACT SACRU - PDF Kostenfreier Download

Lungu, o fire prietenoas i volubilpe Ion t. I-am cunoscut în perioada când editau antologii de poezie pe diferite teme i unde publicau i poezii deale mele.

Am avut colabor ri la realizarea unor spectacole cu montaje literar-muzicale, cuparticipareaunor arti ti, muzicieni i poe ii din Râmnicu Vâlcea precum: George rnea, Felix Sima, Doru Mo oc, Traian D. Lungu, Lucian Avramescu i Gheorghe Voica. Deseori le-a citit în edin ele cenaclului pe care-l conduceam.

Face? i cuno? tin? a cu omul bogat

Unele din elele-am difuzat, în lectura autorului, în cadrul emisiunilor Sta iei de Radioficare din Dr ani, care avea peste 5. Pe Nicolae Cochinescu l-am înso it f când i înregistr ri audio la întâlnirilesalecu copiiidin clasele primare. Dorea s cunoasc reac iile viitorilor cititori ascultându-i povestirile. Cu George rnea am participat la mai multe spectacole de poezie i i-am admirat excelenta-i memorie.

Avea u urin a versificaiei. Eraupe-atunci i mul i impostori, strecura i printre noi de securitate. Pep rintele B la a, l-am cunoscut prinpe vremea când lucra la Monografia ora uluiDr ani. M plimbam seara cu dânsul i îi povesteam despre cenaclul nostru.

Face? i cuno? tin? a cu omul bogat

Am avut câteva emisiuni la Sta ia de Radioficare despre istoria Dr aniului, a originii limbii i poporuluiromân. Dar,colaborareanoastr laemisiuni nu a durat prea mult, fiindc Comitetul Or enesc de Partid a interzis continuarea difuz rii rubricilor cu preotul B la a.

Mai târziu, la Cluj, Cauta?

Face? i cuno? tin? a cu omul bogat

i femei in Sedan iatul meu,Ionul-a invitat, împreun cu poetulpreot Ion Marinescu din Sute tiVâlcea,s i lanseze c ile irevisteleîn SaladeSticl aPrim riei clujene.

Reîntâlnirea noastr a fost o bucurie spiritual Face? i cuno?

Face? i cuno? tin? a cu omul bogat

tin? a cu omul bogat nu se uit niciodat. Tot ce are mai frumos în el se na te cu durere i din durere. La r cina fiec reia din ideile sale se g se te o ran. Aprovizionam cu materialele necesare toate unit ile agricoledin jude.

Era mult munc. Lucram i 10 ore pe zi, inclusiv sâmb ta, iarduminicane chemaula munc voluntar. În timpul liber r mas, scriam lac ile mele. Propusese volumul pentru planul editorial, dar, din p cate, nu a fost aprobat de Marin Preda.

Mircea Ciobanu chiar mi-a spus, în fa a lui Mircea Danielov, care venise -i cear niscaiva bani: ene are poezii ce se scriu odat la o sut de ani! George ROCA: i in anii care au urmat ce fel de activitate literar a i desf urat? Câteva exemple, v rog? Dac l-a publica am intra amândoi în pu rie!

Deci, cam a a a fost oîntoarcere la marea iubire, ora ul Dr ani! Acolo s-au n scut cei doi feciori ai mei, Florin, care, ast zi, este specialist în imagine la televiziune, autor de reportaje, i Ionudoctor în istorie i drept, autor a 16 c i publicate.